Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena