Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva