Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva